top of page
עיצוב ללא שם (35).png

מה היא אהבה?

לפני שנוכל ללמד את התלמידים שלנו על אהבה אמיתית, עלינו להבין תחילה מה המשמעות האהבה. אהבה אמיתית 'אינה תלויה בדבר' כלומר חסרת תנאים, אינה אנוכיות ואינה מבוססת על גורמים חיצוניים כגון מראה פיזי או רכוש חומרי. זוהי אהבה אמיתית מתחברת לעצם המהות של האדם. היא מאופיינת באמפתיה, טוב לב, כבוד וסליחה.

  • חשיבות הנתינה

נתינה היא מרכיב חיוני באהבת אמת (הרב דסלר). ככל שמרבה האדם לתת וככל שגדלה הקרבתו והתאמצותו לתת אף שקשה לו כן גדל הקשר ועבותות האהבה מתרבים, זוהי סיבת אהבת האומן למלאכתו, האם לבנה והסופר לפרי רוחו ורוב האהבה כרבוי הנתינה.

על ידי נתינה, אנו יוצרים השפעה חיובית על העולם שסביבנו ומטפחים תחושת חיבור ואמפתיה עם אחרים.

  • ללמד אהבה אמיתית בכיתה

כמורים, יש לנו הזדמנות ייחודית להנחיל לתלמידים שלנו ערכים כמו אהבה אמיתית. מצרפת רעיונות לדייק את המושג אהבה בקרב בני הנוער.

מהלך המפגש

גיל:  ז- י"ב

  • התחלה חדשה

  • חינוך לחיי משפחה

שלב א:

 

שלב ג:

Slide Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

bottom of page